Lasiliukuseinät parantavat kodin akustiikkaa

Lasiliukuseinät parantavat kodin akustiikkaa

Ensiluokkainen ääneneristys vaatii huolellista suunnittelua lasiliukuseinissä. Hyvin ääntä eristävissä lasiliukuseinissä nurkkaliitokset ovat tiiviitä jousipaineruuvi-liitoksen ansioista ja lasielementit on liimattu osiin kiinni huolehtien, ettei rakenteeseen jää lainkaan aukkoja.

Jo kauan ennen tiukentuneita äänen­eristysvaateita Profinilla on ymmärretty ääneneristyksen merkitys rakentamisessa ja asumismukavuuden kannalta. ”Tuotteissamme ääneneristys on pyritty huomioimaan jokaisessa yksityis­kohdassa”, Profinin rakennusliike­myynti­yksikön johtaja Mikko Murtonen kertoo.

Määrätietoisella kehityksellä ollaankin päästy erinomaisiin arvoihin ääneneristä­vyydessä. Profinin lasiliukuseinien Rw+Ctr ääneneristysarvo liikennemelua vastaan yl­tää jopa 40 desibeliin, mikä on loistava taso yhden lasielementin ratkaisuissa. Myös la­siliukuseinien ilma­- ja vesitiiveysarvot ovat ensiluokkaisia. Näiden arvojen osalta lasiliukuseinät jopa ylittävät rakentamisen vaa­teet sekä markkinoilla olevat rakenteeltaan yksinkertaisemmat liukuovituotteet.

Tiivis keskusrakentaminen vaatii raken­tamiselta entistä tehokkaampia ratkaisuja melusaasteen torjumisessa. Lisäksi joillain alueilla vaaditaan tyypillisen liikenneme­lusaasteen lisäksi myös muunlaisen melusaasteen huomioimista. Esimerkiksi Jätkäsaaren kal­taisilla alueilla on otettava huomioon laiva­liikenteen aiheuttama melusaaste. Profin on tuotekategoriassaan ainoa, joka on labora­toriotestannut tuotteensa myös laivamelua vastaan.

Erityisesti puun hyödyntäminen asettaa ääniteknisesti omat haasteensa rakentami­selle. Siksi massiivipuurakentamisessa lasiliukuseinien suurta lasipinta-­alaa voidaan hyödyntää tehokkaasti rakennuksen ääneneristävyyden parantamiseen.

”Ääni ja ympäristömelu sanelee puura­kentamisessa hyvin paljon”, Akukon Oy:n konsultti Lauri Vikström kuvailee. ”Ym­päristömelultaan vaativaan ympäristöön massiivipuurakenteen ääneneristys ei pelkästään riitä, ja tarvitaan lisärakenteita. Kokonaisääneneristystä voidaan parantaa toteuttamalla melun suuntaan isoja ikkuna­pinta­-aloja, jotka ovat erikseen äänieristys­mitoitettu tapauskohtaisesti. Näin voidaan jättää massiivipuuosia ilman lisä­ääneneris­tysrakennetta.”

Näin ollen Profinin lasiliukuseinät ovat erinomainen valinta massiivipuutaloihin. Vikströmin mukaan kohteissa, joissa massiivipuurakennetta ei haluta verhoilla ään­täeristävällä lisärakenteella, isot ikkunat ja lasiliukuseinä voivat olla peräti ainoa vaih­toehto kompensoimaan ääneneristysvaatei­den täyttämiseksi.

Ääneneristys on tärkeää asumismuka­vuuden kannalta, sillä melu on ennen kaik­kea asukkaita rasittava saaste. Profinin lasi­liukuseiniä kiitellään monipuolisista tavoista, joilla ne parantavat kodin viihtyvyyttä. Erinomaisten ääneneristysominaisuuksiensa lisäksi lasiliukuseinät avartavat asuntoa ja lisäävät valoisuutta, sekä luontevasti kasvat­tavat elintilaa yhdistämällä ulko­ ja sisätilat.

”Me haluamme tuotteidemme avulla tuoda ratkaisuja, joilla luodaan kokonais­ valtaista asumisviihtyvyyttä”, Murtonen summaa.

Haluatko kuulla lisää?