Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIn tietosuojaseloste

Profin Oy käsittelee henkilötietoja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
Päivitetty 22.3.203

1 Rekisterin pitäjä

Profin Oy (y-tunnus: 2461589-4)
Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Murtonen, Profin Oy, Plaza Business Park, Äyritie 20, 01510 Vantaa,
Puh. 044 729 4741

3 Rekisterin nimi

Profin Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus, markkinointi, palveluiden kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina on asiakkaan ja rekisterinpitäjän välinen sopimus, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus, oikeutettu etu.

5 Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.

Muu asiakastieto: alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa rekisteröidyltä itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Profin Oy:n sisällä. Liiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja (myyntireskontra) voidaan luovuttaa Pihla Group Oy:lle.

Pääsääntöisesti rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Mikäli henkilötietoja luovutetaan, henkilötietojen käyttäjä sitoutuu käyttämään siirrettyjä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun, esimerkiksi perintätoimisto- tai kuljetusliike sopimuksenmukaisia tehtäviään hoitaessaan.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaiselle, mikäli siihen on lakisääteinen peruste.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa arkistoituna. Jos sähköisestä rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, hävitetään aineisto tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Oikeus saada tutustua henkilötietoihinsa.
Oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietonsa.
Oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa (oikeus tulla unohdetuksi).
Oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
Oikeus saada ilmoitus pyydettyyn henkilötietojensa oikaisuun tai poistoon tai käsittelyn rajoitukseen.
Oikeus henkilötietojensa siirrettävyyteen.
Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeuksiin liittyvä pyyntö:
Rekisteröidyn henkilökohtainen pyyntö yhteystietoineen osoitetaan kohdan 2 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvovalle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Esimerkit säilytysajoista: Takuuasioissa takuuaika + 1 vuosi. Kirjanpitoa varten 10 vuotta.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste