Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste – uusasiakashankinta

Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste – uusasiakashankinta

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 24.4.2018

1 Rekisterin pitäjä

Profin Oy (y-tunnus: 2461589-4)
Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi
Puh.  044 744 0884

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kimmo Väänänen, Hakatie 11, 90440 Kempele, tietosuoja@profin.fi

2 Rekisterin nimi

Uusasiakashankinnan rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään kampanjoissa ja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää merkintöjä potentiaalisista asiakkaista ja yhteyshenkilöistä. Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi kilpailuiden yhteydessä sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Liiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Profin Oy:n sisällä, sekä tietyille kumppaniyrityksille rekisteröidyn suostumuksella.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10 Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

12 Tietojen poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.